Att fiska öring

Att fiska öring

Att fiska är mycket populärt och i Sverige finns det en del fiskar, så som lax, gädda, abborre, öring med flera. Öringen är en populär fiskart och är utspridd lite överallt, inte bara i Sverige utan i hela världen. Den trivs bäst i strömmar, floder, dammar och sjöar, men eftersom den är en sån anpassningsbar … Läs mer

Havet: Bevarad genetik hos kollapsat torskbestånd

Torskpopulationen utanför Kanadas kust har gått från att i hundratals år funnits i överflöd och fiskats av fiskare från såväl Nordamerika som Europa, till att nästan vara helt utraderad. När allt fiske förbjöds i de värst drabbade områdena 1991 fanns där bara en procent kvar av det forna antalet, och populationen betraktades som kollapsad.Men torskarna … Läs mer

Havet: Narvalar visar på snabba förändringar

Klimatförändringar och miljögifter är två stora problem för arktiska djur. Belastningen av exempelvis kvicksilver har också visat sig vara kopplat till det förändrade klimatet. Förändringarna i klimatet leder till ekologiska förändringar i näringsväven, exempelvis när det gäller migrationsmönster och födoval. Ett exempel på detta är narvalarna, som verkar snabbt förändra sitt beteende och vilken föda … Läs mer

Havet: Mångfald i haven ger oss näringsrik mat

Ofta handlar diskussionen om mat från haven om produktion, och hur mycket fisk av olika arter som kan fiskas med bibehållen produktionskapacitet hos enskilda fiskbestånd. Men hållbarhet handlar inte bara om detta. En grupp forskare har visat att den biologiska mångfalden i sig är helt nödvändig för att haven ska kunna fortsätta att vara den … Läs mer

Havet: Plast i magen på tumlare och säl

Pilotförsöket går ut på att tarmar från döda sälar och tumlare läggs i väteperoxid tills allt organiskt material har brutits ner. På så sätt kan mikroplaster som funnits i tarmen filtreras fram och undersökas. Metoden är under utveckling, och studien har initierats av Naturhistoriska riksmuséet och Statens veterinärmedicinska anstalt.Enligt Maria Hansson, forskare vid Lunds universitet … Läs mer

Havet: Företag stödjer förbud mot djuphavsbrytning

Det är behovet av mineraler och metaller till bland annat elektronik och grön teknik som gör att många fruktar en boom av djuphavsgruvdrift, med stora konsekvenser för havens biologiska mångfald och ekosystem. Nyligen efterlyste bland annat WWF ett globalt så kallat moratorium för djuphavsbrytning till dess man vet mer om riskerna och nu har flera … Läs mer

Havet: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Med fokus på statliga insatser.

Den årliga uppföljningen av miljömålen är en rapport till regeringen med fokus på statliga myndigheters åtgärder under förra året. För många av målen krävs fortsatt stora insatser, både nationellt och internationellt. Det gäller inte minst de mål som rör de globala ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden. Fortfarande nås bara 1 av 16 mål. Trenden … Läs mer