Havet: I luftgapet hos linjärgeneratorer för vågkraft

Ökad förnyelsebar elenergiomvandling kan både elektrifiera delar av världar som är minimalt elektrifierade och hjälpa till att fasa ut elenergiomvandling baserad på fossila bränslen, såsom kol och olja. Det finns flera sorters förnyelsebar elenergiomvandling, varav en är vågkraft. Vissa vågkraftskoncept använder linjärgeneratorer för att omvandla den mekaniska energin i havsvågorna till elektrisk energi. En linjärgenerator … Läs mer

Havet: Fiskpopulationers reaktioner på klimatförändringar: orsak och verkan

Metabolism är centralt i många studier om klimatförändringars effekter på fisk eftersom den bestämmer fiskens tillväxt och ökar med temperaturen. Den varierar också mycket mellan individer, även hos fiskar av samma storlek. I denna avhandling undersöktes om det finns skillnader i ämnesomsättningen mellan två olika fiskpopulationer, kust- respektive pelagisk abborre, i relation till ökad temperatur. … Läs mer

Havet: Förekomst av hajar, rockor och havsmus i Nordsjön – och fångster i svenskt fiske

En översikt från SLU Aqua som visar på förekomsten av hajar, rockor och havsmus i svenska vatten, samt i vilken utsträckning de fångas i fisket. Rapporten bygger på oberoende data och data från fiskenäringen från åren 1967–2020. Under denna period var bland annat 21 arter representerade, varav 7 förekom regelbundet vilket antyder att de kan … Läs mer

Havet: Signaler i havet: försvar mot predatorer i marint växtplankton

Växtplankton utgör mindre än en procent av världens fotosyntetiska biomassa, samtidigt står de för nästan hälften av världens totala primärproduktion. För att skydda sig från att bli uppätna har dessa små, men mäktiga, encelliga organismer några unika försvarsmekanismer. Deras vanligaste predatorer är djurplankton, i synnerhet hoppkräftor. I denna avhandling undersöks effekterna av kemiska signaler isolerade … Läs mer

Havet: Ny medlem i norr – med Östhammarsfjärden i fokus

Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel ochdricksvattenförsörjning är ett av samhällets basbehov.Vatten- och avloppstjänster är därför enviktig pusselbit i en hållbar samhällsutveckling. Sedan 2021 är Gästrike Vattenmedlemmar i Svealands kustvattenvårdsförbund ochsamordnar recipientprovtagningen i Östhammarsfjärden med förbundets övrigamätningar. Läs hela nyheten här

Havet: Provtagning i Östergötland – inspirerad av förbundets program

I Östergötlands vackra och örika skärgård harlänsstyrelsen startat ett nytt miljöövervakningsprogram.Det är inspirerat av Svealands kustvattenvårdsförbundsmätprogram och kompletterarbefintlig övervakning i området. Syftet äratt få bättre underlag för att följa upp vattendirektivoch miljömål och för att genomföra åtgärderför att förbättra miljötillståndet längs dennavärdefulla kuststräcka. Ett stort och sammanhängandeområde med jämförbara provtagningarfrån Uppland till Östergötland ger därmedunika … Läs mer

Havet: Svealandskusten 2022

Rapporten Svealandskusten 2022 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälven till Bråviken. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen.I rapporten presenteras det aktuella miljötillståndet av forskare och ledande experter. Östergötland har inspirerats av förbundets provtagningsprogram och berättar om sitt arbetemed att samla … Läs mer

Havet: Tillståndet i kustvattnet 2022– resultat från förbundets mätprogram

Kraftiga regn i maj och hög värme i juni och julisatte avtryck i mätningarna 2021. I juli var vattentemperaturenhög ner till ovanligt stora djup.Vattnets temperatur- och saltskiktning var ocksåovanligt kraftig. Det kan ha bidragit till ovanligtlåga syrehalter i delar av vattenmassan. Åretsredovisning av tillståndet fokuserar lite extra påsyre. Syrehalten vid botten varierar mellan olikafjärdar, sämst … Läs mer

Havet: Marina framdrivningssystem bortom propellern

Det marina framdrivningssystemet, det vill säga propellern tillsammans med andra möjliga tillbehör såsom roder, kanal och energisparanordningar, fungerar ofta i kölvattnet av fartyget det är monterat på. Prestandan hos marina framdrivningssystem utvärderas i regel genom tester i modellskala i bassänger. Men den metodiken har flera begränsningar och det är därför önskvärt att utveckla datorsimuleringar. I … Läs mer

Havet: Naturbaserade skydd mot fartygsvågor i kustnära farleder

Sjötrafik har länge haft en stor betydelse för vårt samhälle och det har dessutom relativt låga klimatutsläpp och transportkostnader. Tyvärr medför sjötrafik även negativ påverkan på vår miljö, till exempel svallvågor. Om vågorna är tillräckligt stora och frekventa kan de orsaka erosion av stränder. Traditionella erosionsskydd ersätts allt mer av naturbaserade lösningar. I denna avhandling … Läs mer