Havet: Kopplingen mellan vattnet och havsbotten i en föränderlig värld: så reagerar det mikrobiella bottensamhället på organiskt material från ytan

Marina mjukbottnar utgör en av planetens största habitat. Organismerna i denna miljö har en enorm biodiversitet och en nyckelroll för ett flertal ekosystemprocesser. De flesta av dessa organismer är beroende av det organiska material, främst från växtplankton, som faller ned från vattnet ovan och därmed blir mat (bentisk-pelagisk koppling). Mänsklig påverkan såsom övergödning och klimatförändringar … Läs mer

Havet: Djupdykning i sedimenten: hur man bedömer miljörisker och uppfyller miljömålen i förvaltningen av förorenade sediment i Sverige

Förorenade sediment är vanliga, särskilt nära bebyggelse och industrier, och de kan ha negativa ekologiska effekter. I denna avhandling utforskas utmaningarna för att bedöma riskerna av förorenade sediment, muddring och dumpning av materialet på annan plats i havet. Den vetenskapliga grunden och ekologiska relevansen av den kunskap som produceras i olika miljöriskbedömningar utvärderas för att … Läs mer

Havet: Skalor i havs- och vattenförvaltningen

Den här studien fokuserar på hur rättsliga system hanterar naturens komplexitet. Den analyserar hur rättsliga avgränsningar av ekosystem och fördelning av förvaltningsansvar till olika nivåer av administrationen påverkar prioriteringar och utfall inom naturresursförvaltning. Den utgår från synen att rätten måste vara lyhörd i förhållande till de föränderliga egenskaperna hos sociala-ekologiska system. Den måste också tillgodose … Läs mer

Havet: Den naturvetenskapliga grunden

Rapporten är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, och är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar. Läs hela nyheten här

Havet: Habitatskapande tång i ett förändrat klimat

Klimatförändringarna gör havet varmare, surare och förändrar salthalten i havet, vilket kan få stora konsekvenser för marina ekosystem. En av de arter som är särskilt utsatta är blåstång, (Fucus vesiculosus), som har en nyckelroll i strandnära ekosystem. Dessa grunda kustnära ekosystem är speciellt sårbara och känsliga för förändringar eftersom de har mindre vattenvolym. Studierna i … Läs mer

Havet: Problematisk åldersbestämning av Östersjötorsk, orsaker och en lovande lösning

En fisks otoliter (hörselstenar) växer under hela livet, och eftersom tillväxttakten varierar beroende på årstid så får de årsringar precis som träd. Tillväxten hos torsk i östra Östersjön har försämrats, och de är därför svåra att åldersbestämma eftersom kontrasten mellan otolitens årsringar har blivit otydliga. Det här har försvårat beståndsuppskattningarna och därmed förvaltningen av torsken. … Läs mer

Havet: Förbättrad kunskap om Östersjötorskens biologi, tillväxt, rörelsemönster och reproduktion – från historiska och nutida data

Torskbeståndet i östra Östersjön är ett av de mest hotade i Europa. Det har inte bara blivit färre torskar de senaste decennierna, utan individerna har även blivit mindre. Hittills har man inte kunnat avgöra om den här förändringen beror på att alla stora torskar har fiskats upp eller på en försämrad tillväxt hos torskarna. Den … Läs mer

Havet: Wreck Law – A Systematisation of Legal Interests and Conflicts

Denna avhandling systematiserar juridiska intressen och konflikter i samband med vrak och borttagning av vrak. Ambitionen med systematiseringen är att ge en ram och ett perspektiv på detta rättsområde och i vilket sammanhang dessa intressen och konflikter finns. För att uppnå detta görs en klassificering av olika vrak. Olika vrak utmärker sig utifrån de problem … Läs mer

Havet: Påverkan i kustekosystemen av förorenade antropogena, organiska bottensediment

På havsbotten längs Norrlandskusten finns rester av utsläpp från pappers- och massaindustrin samlade i så kallade fiberbankar. Här har stora mängder träfibrer och miljögifter ansamlats under hela 1900-talet. Frågan är hur mycket av dessa föroreningar som läcker ut i vattnet. I sin avhandling har marina miljögeologen Anna Apler, studerat fiberbankarna utanför Ångermanälvens mynning. Både tungmetaller, … Läs mer