Havet: Ålgräsängar fångar upp bakterier

Ålgräsängar är betydelsefulla av många olika anledningar. De är bland annat viktiga livsmiljöer för många växter och djur, och kan dämpa växthuseffekten genom att lagra kol. Nu har forskare i Tyskland sett att ålgräsängar även kan rena vatten från bakterier som kan vara skadliga för människor.Forskarna undersökte halten av bakterier i vattnet på olika ställen … Läs mer

Havet: Stort område skyddas för att gynna sjöfåglar

För några år sedan upptäckte forskare att ett område mitt ute i norra Atlanten är väldigt viktigt för flyttfåglar. Genom att bland annat använda GPS-data såg forskarna att miljontals fåglar varje år stannar här på sin färd över havet. – Upp till fem miljoner fåglar tros använda området, från minst 56 kolonier i 16 länder. … Läs mer

Havet: Förbjudet att slänga skräp

Det blir straffbart att skräpa ner med till exempel en cigarettfimp eller ett tuggummi. De flesta av dessa produkter innehåller plast och är bland de vanligast förekommande produkterna vid nedskräpning. Nedskräpningen kan orsaka många problem, bland annat att plasten hamnar som mikropartiklar i haven. Miljö- och klimatminister Per Bolund poängterar att nedskräpning är problematiskt utifrån … Läs mer

Havet: Framtida isutbredning i svenska farvatten – Analys av isförhållandena runt år 2040 och 2070

SMHI har analyserat hur havsisförhållandena i svenska farvatten kan komma att förändras under kommande årtionden. Analyserna visar att framtidens isvintrar i medeltal blir både kortare och lindrigare avseende isutbredning och isens tjocklek. Analyserna visar även en fortsatt stor variation från år till år. Inga isfria vintrar syns i de framtidsscenarier som SMHI har analyserats. Läs … Läs mer

Havet: Förändrade stödformer kan ge ett mer hållbart livsmedelssystem

Varje år delas hundratals miljarder dollar ut i jordbruksstöd världen över. Det är pengar som skulle kunna revolutionera jordbrukssektorn och göra den mer hållbar för både miljö och människor. Istället är stöden till stor del utformade för att upprätthålla befintliga jordbrukssystem vilket försvårar för världen att nå målen i Parisavtalet. Rapporten publicerades inför FN:s matsystemsmöte … Läs mer

Havet: Kunskapsunderlag för ekosystembaserad havsförvaltning i Bottenhavet

En ekosystembaserad förvaltning är viktigt om vi ska kunna nyttja haven på ett hållbart sätt och nå Sveriges miljömål. För det behövs en helhetssyn, både om hur vi använder havets resurser och när det gäller bevarande. SLU Aqua har här arbetat fram ett vetenskapligt underlag som kan fungera som bas för det arbetet gällande södra … Läs mer

Havet: Baltic Sea Climate Change Fact Sheet 2021

Östersjön påverkas stort av de pågående klimatförändringarna. I denna rapport har över 30 olika parametrar listats som kommer att påverkas. Bland några av dessa faktorer så framgår det att vattentemperaturen har ökat under de senaste 100 åren och att det kommer bli allt varmare framöver. Vidare så förväntas havsnivån bli högre trots landhöjning och istäcket … Läs mer

Havet: Plast: Kostnaderna för samhället, miljön och ekonomin

En rapport från WWF om det globala plastskräpet visar att mängden plast kommer öka kraftigt de närmaste åren. Därmed ökar även kostnaderna för att ta hand om avfallet. Man beräknar att kostnaden för att ta hand om plastskräpet är tio gånger högre än vad det kostar att tillverka ny plast. Det växande plastberget är ett … Läs mer

Havet: Vilka drivkrafter i samhället ligger bakom belastningar på havsmiljön?

I denna rapport går Havsmiljöinstitutet på djupet med begreppet drivkrafter för att utreda om och hur sådana krafter kan användas inom förvaltning av marin miljö. Detta för att i sin tur utveckla åtgärder och styrmedel med målet att skapa en bättre havsmiljö. Större medvetenhet om människors beteende, drivkrafter och hinder kan bidra till utformning av … Läs mer