Havet: Fiskar har personligheter

– Många kanske inte betraktar fisken som ett jämbördigt djur. Men de har en hjärna som fungerar precis som vår hjärna gör. De är och beter sig som individer, det tror jag att det är många som inte har tänkt på överhuvudtaget, säger Svante Winberg, professor i fysiologi vid Uppsala universitet, i Vetenskapens värld.En del … Läs mer

Havet: Harrens hörselstenar visar var den har fötts

Harren (Thymallus thymallus) lever framför allt i sjöar och vattendrag. Men det finns även bestånd av harr i Bottniska viken, så kallad kustharr. För att försöka ta reda på var kustharrarna leker och förökar sig har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersökt den kemiska sammansättningen i fiskarnas otoliter. Projektet är ett samarbete med länsstyrelserna i Västerbotten och … Läs mer

Havet: Wreck Law – A Systematisation of Legal Interests and Conflicts

Denna avhandling systematiserar juridiska intressen och konflikter i samband med vrak och borttagning av vrak. Ambitionen med systematiseringen är att ge en ram och ett perspektiv på detta rättsområde och i vilket sammanhang dessa intressen och konflikter finns. För att uppnå detta görs en klassificering av olika vrak. Olika vrak utmärker sig utifrån de problem … Läs mer

Havet: Vindkraft till havs viktigt för framtiden

Att bygga ut vindkraften är helt avgörande om Sverige ska klara omställningen till fossilfri energi och begränsa de värsta följderna av klimatkrisen. Det slår Naturskyddsföreningen fast i den nya rapporten och har identifierat en sammanlagd yta på drygt 5 000 kvadratkilometer som kan vara lämplig för hållbar vindkraft. Ungefär en tredjedel av den ytan finns … Läs mer

Havet: Havsförsurningen uppmärksammas under ”Action Week”

”Klimatförändringarnas lika onda tvilling”. Så beskrivs havsförsurningen av en av initiativtagarna till Ocean Acidification Action Week som äger rum mellan den 3-9 maj.Bakom kampanjen står projektet BALSAM som finansieras av Svenska institutet och drivs av organisationer i fem länder i Östersjöregionen. – Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om havsförsurningar bland miljörörelsen, andra intressegrupper … Läs mer

Havet: Många kritiska mot lättnader i strandskyddet

Ända sedan Strandskyddsutredningens förslag lämnades över till regeringen i slutet av förra året har det kritiserats för att vara ensidigt inriktat på lättnader – skyddet försvagas i många områden, men får inte några motsvarande förstärkningar. Nu är remisstiden över och facit är nedgörande kritik från en lång rad instanser. Själva syftet med strandskyddet verkar ha … Läs mer

Havet: Genetiskt utarmad lax

För hundra år sedan fanns det minst 80 vattendrag i Östersjöregionen med unika bestånd av lax. Sedan dess har utdikningar och miljöförändringar och framför allt den stora vattenkraftsutbyggnaden förstört två tredjedelar av dessa livsmiljöer. Endast 28 laxförande åar och älvar finns kvar. Av dem finns 16 stycken i Sverige.För att kompensera fisket för den minskade … Läs mer

Havet: Forskarvecka på R/V Svea

R/V Svea har byggts på uppdrag från Sveriges regering för svensk marin forskning och miljöövervakning. Nu är rutinerna för miljöövervakning på plats. Flera myndigheter och lärosäten använder regelbundet fartyget för sina återkommande uppdrag; SMHI, SLU, SGU och Stockholms universitet är några exempel. Andra forskare är förstås alltid välkomna att följa med på dessa expeditioner, men … Läs mer

Havet: Fortsatt arbete för levande vikar

Under 2020 genomfördes vetenskaplig provtagning i ett antal grunda vikar längs Svealandskusten. Syftet var att få en uppdaterad överblick över miljötillståndet generellt i grunda vikar i skärgårdsområden, samt att hitta ett antal lämpliga åtgärdsvikar till ett nytt åtgärdsprojekt.Forskarna undersökte vattenkvalitet, fiskbestånd och bottenvegetation i totalt 25 vikar. Man såg tydliga positiva samband mellan mängd näring … Läs mer