Havet: Sjögräsängar viktigt skydd mot erosionen

När sjögräsängar försvinner från havsbotten drabbar det inte bara ekosystem och den biologiska mångfalden i havet. Även stranderosionen ökar, vilket kommer att bli ett allt större problem i takt med klimatförändringar och kraftigare stormar. Det gör det ännu viktigare att bevara de sjögräsängar som finns och även försöka återplantera sjögräs där det har försvunnit. – … Läs mer

Havet: Kräftfisket hotar torsken

Redan på 1990-talet varnade forskarna för att torsken i Kattegatt var i fara. Kvoterna minskades sakta och ett torskfiskeförbud infördes. Men eftersom torsk också fångades i trålfisket efter havskräfta och plattfisk var utkasten av död torsk stor. Ett område med totalt fiskeförbud inrättades år 2009 i sydöstra Kattegatt, med skyddszoner runt där bara selektiva redskap … Läs mer

Havet: Risk att stormfloder blir allt vanligare

Trots att Backafloden svepte bort hela samhällen och fick flera hundra människor att mista livet är händelsen nästan bortglömd idag. – Flera omständigheter samverkade för att skapa denna förödande stormvåg, skriver Jörgen Öberg på SMHI:s blogg. Vi får lägga samman samtliga faktorer som påverkar vattenståndet – vind, vattenutbyte, lufttryck, vattenpendling och vågor, för att kunna … Läs mer

Havet: Stormfloder – en kunskapsöversikt av metoder för att identifiera och kvantifiera extrema havsvattenstånd

Stormfloder är tillfälligt förhöjda vattennivåer orsakade av meteorologiska fenomen som kan ge upphov till översvämningar utmed kusten. När havsnivån stiger till följd av klimatförändringarna och befolkningen utmed kusten ökar, leder det till en ökad översvämningsrisk. Risk kan beskrivas som en kombination av sannolikhet och konsekvens. För att kunna bestämma var som är säkert att bygga … Läs mer

Havet: Salthalten viktig när havsis bildas vid polerna

Det är lite av ett mysterium varför havet vid polerna fryser till is, eftersom kallt vatten är tyngre än varmt. Det kalla vattnet borde därför sjunka till botten medan varmare vatten stiger upp till ytan, vilket skulle förhindra isbildning. Nu har forskare från Göteborgs universitet sett att förklaringen till isbildningen till stor del ligger hos … Läs mer

Havet: Konstgjorda rev och fredade områden gav snabb effekt

Reven anlades för att kompensera de naturliga rev som försvann när farleden i Göteborgs hamn breddades och fördjupades. Forskare har sedan dess utvärderat effekterna av reven och fredningarna genom regelbundna provfisken. Nu har provfiskena utvärderats. Patrik Kraufvelin vid SLU berättar att utvärderingarna visar att reven snabbt gav positiva effekter på både hummer och bottenlevande fisk. … Läs mer

Havet: Har skyddsjakt av gråsäl vid laxfällor någon effekt?

Skyddsjakt på säl motiveras av myndigheterna genom att det troligen finns specialiserade sälar som besöker fiskeredskapen, och att en riktad jakt efter dessa individer därför leder till minskade skador på fångst och/eller redskap. Den här rapporten utvärderar skyddsjakt på gråsäl och sälskador vid laxfiskeredskap i tre områden i Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län mellan åren … Läs mer

Havet: Modellering av arters möjlighet till utbredning

I den här avhandlingen undersöks hur matematiska modeller kan användas för att förutsäga arters möjligheter till utbredning och anpassning. Modellerna kan vara en hjälp i arbetet med att bevara biologisk mångfald.Att arter har begränsade geografiska utbredningsområden beror ofta på en begränsad förmåga att anpassa sig till de miljöförhållanden som råder utanför arternas utbredningsgränser. På grund … Läs mer

Havet: Hajar har upptäckt världens största sjögräsängar

Sjögräsängar är svåra att identifiera från flyg- och satellitbilder, vilket innebär att det är en utmaning att kartlägga dem. Därför bestämde sig forskare för att försöka ta hjälp av tigerhajar (Galeocerdo cuvier), som spenderar mycket tid vid sjögräsängar och rör sig snabbt över stora områden. De fäste kameror och gps-sändare på flera tigerhajar runt Bahamas. … Läs mer

Havet: Puckellaxens möjliga framfart i Sverige – ett nytt forskningsprojekt

– Varför just Puckellax?Puckellaxen (Oncorhynchus gorbuscha) är en invasiv fiskart med ursprung i Stilla havet. Den har nyligen spridit sig kraftigt över stora delar av Nordatlanten och arten är ett potentiellt hot mot både biologisk mångfald och ekonomi i Sverige. – Vad vill du ta reda på i projektet?Huvudmålen för projektet är att ta reda … Läs mer