Havet: Vårt mänskliga bidrag – näringsbelastning från vattendrag

Från vilka mänskliga verksamheter kommernäringen i Svealandskustens vattendrag? Vilkakällor står för huvuddelen av belastningen? Miljöanalysfunktionenhar gjort en ny sammanställningför 27 vattendrag, vilket kan underlätta planeringenav åtgärdsarbetet. Jordbruksmark ochreningsverk är de största källorna, och enskildaavlopp står för en liten andel.

Läs hela nyheten här