Havet: Medlemspresentation: Från källa till hav i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun utgör till ytan en tredjedelav hela Stockholms län. Här finns 300 sjöar, sjustörre vattendrag, många havsvikar och närmare11 000 öar som behöver skyddas, förvaltas ochrestaureras. Under 2021 har ett flertal förvaltningsövergripandeinitiativ och projekt startatsom ska bidra till att Norrtälje kommun kan ökaåtgärdstakten och på sikt uppnå miljökvalitetsnormernaför vatten.

Läs hela nyheten här