Havet: Kommunal samverkan för friskare hav

Miljötillståndet längs Svealandskusten måsteförbättras. Åtgärdsbehoven är stora och vattenvårdsarbetetbehöver intensifieras. Ambitionernaär höga och för att lyckas måste alla hjälpasåt. I Stockholmsregionen har därför kommunernatillsammans börjat ta fram lokala åtgärdsprogramför olika kustvattenförekomster. Sådanafinns nu så gott som klara för Skurusundet ochBrunnsviken. Lilla Värtan och Strömmen stårnäst på tur.

Läs hela nyheten här