Havet: Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i delar av Stockholms inre skärgård under de senaste sex åren. Denna glädjande förbättring kan kopplas till minskad kvävetransport till detta område. Mindre näring ger färre växtplankton och därmed ett klarare vatten.Trots att året 2020 som helhet blev rekordvarmt var ytvattentemperaturerna i juli förhållandevis låga. Den … Läs mer

Havet: Svealandskusten 2021

Rapporten Svealandskusten 2021 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälven till Bråviken. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen.I rapporten presenteras det aktuella miljötillståndet av forskare och ledande experter. Tierps kommun berättar stolt att de är landets tredje kommun med en fullskalig … Läs mer

Havet: Medlemspresentation: Från källa till hav i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun utgör till ytan en tredjedelav hela Stockholms län. Här finns 300 sjöar, sjustörre vattendrag, många havsvikar och närmare11 000 öar som behöver skyddas, förvaltas ochrestaureras. Under 2021 har ett flertal förvaltningsövergripandeinitiativ och projekt startatsom ska bidra till att Norrtälje kommun kan ökaåtgärdstakten och på sikt uppnå miljökvalitetsnormernaför vatten. Läs hela nyheten här

Havet: Kommunal samverkan för friskare hav

Miljötillståndet längs Svealandskusten måsteförbättras. Åtgärdsbehoven är stora och vattenvårdsarbetetbehöver intensifieras. Ambitionernaär höga och för att lyckas måste alla hjälpasåt. I Stockholmsregionen har därför kommunernatillsammans börjat ta fram lokala åtgärdsprogramför olika kustvattenförekomster. Sådanafinns nu så gott som klara för Skurusundet ochBrunnsviken. Lilla Värtan och Strömmen stårnäst på tur. Läs hela nyheten här

Havet: Bilaga till artikeln Vårt mänskliga bidrag

Detta är en utförlig elektronisk bilaga till artikeln Vårt mänskliga bidrag – näringsbelastning från vattendrag. Här finns ett stort antal figurer som beskriver belastning och koncentrationer i samtliga vattendrag. Här visas också fler samband med markanvändning, samt avvikelser mellan uppmätta och modellerade koncentrationer. Läs hela nyheten här

Havet: Aktiv läkemedelsrening i Tierp

Tack vare bidrag från Naturvårdsverketkunde lilla Tierp under 2020 bli den blotttredje kommunen i landet med en aktivfullskalig anläggning för rening av läkemedeli avloppsvatten. Reningsgraden är redanuppe i 90 procent konstaterar projektets slutrapport.Samtidigt tas även mycket av andra miljögifteroch mikroplaster bort, och minskar belastningenpå sjöar och vattendrag och i slutändenÖstersjön. Läs hela nyheten här

Att fiska öring

Att fiska öring

Att fiska är mycket populärt och i Sverige finns det en del fiskar, så som lax, gädda, abborre, öring med flera. Öringen är en populär fiskart och är utspridd lite överallt, inte bara i Sverige utan i hela världen. Den trivs bäst i strömmar, floder, dammar och sjöar, men eftersom den är en sån anpassningsbar … Läs mer