Havet: Forskarvecka på R/V Svea

R/V Svea har byggts på uppdrag från Sveriges regering för svensk marin forskning och miljöövervakning. Nu är rutinerna för miljöövervakning på plats. Flera myndigheter och lärosäten använder regelbundet fartyget för sina återkommande uppdrag; SMHI, SLU, SGU och Stockholms universitet är några exempel. Andra forskare är förstås alltid välkomna att följa med på dessa expeditioner, men … Läs mer

Havet: Väderfenomen hjälper havssköldpadda ut på äventyr

Den utrotningshotade oäkta karettsköldpaddan föds och förökar sig i varma vatten längs Japans kust. De flesta sköldpaddorna blir också kvar där, men några mer äventyrslystna exemplar ger sig ut på en lång simtur mot nya havsområden. Tack vare den värmekorridor som skapas av El Nino i de kalla, centrala delarna av Stilla Havet klarar sköldpaddorna … Läs mer

Havet: Död knölval vid Öland

Först observerades en död knölval som låg och flöt i vattnen utanför Gotland. Någon dag senare kom andra observationer om en strandad, död knölval på Öland. Troligen är det samma individ. Undersökningar pågår för att försöka ta reda på varför den dött. Att få syn på en stor val såsom knölval vid den svenska kusten … Läs mer

Havet: Vårt mänskliga bidrag – näringsbelastning från vattendrag

Från vilka mänskliga verksamheter kommernäringen i Svealandskustens vattendrag? Vilkakällor står för huvuddelen av belastningen? Miljöanalysfunktionenhar gjort en ny sammanställningför 27 vattendrag, vilket kan underlätta planeringenav åtgärdsarbetet. Jordbruksmark ochreningsverk är de största källorna, och enskildaavlopp står för en liten andel. Läs hela nyheten här

Havet: Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i delar av Stockholms inre skärgård under de senaste sex åren. Denna glädjande förbättring kan kopplas till minskad kvävetransport till detta område. Mindre näring ger färre växtplankton och därmed ett klarare vatten.Trots att året 2020 som helhet blev rekordvarmt var ytvattentemperaturerna i juli förhållandevis låga. Den … Läs mer

Havet: Svealandskusten 2021

Rapporten Svealandskusten 2021 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälven till Bråviken. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen.I rapporten presenteras det aktuella miljötillståndet av forskare och ledande experter. Tierps kommun berättar stolt att de är landets tredje kommun med en fullskalig … Läs mer

Havet: Spiggvågen – ett pågående tronskifte i Östersjöns kustekosystem

Östersjön har sedan länge visat tecken på storamiljöproblem som oroar såväl forskare som allmänhet.Ett sådant är den sviktande rekryteringenhos de stora rovfiskarna gädda och abborrevid kusten. Ett annat är den kraftiga ökningen avmängden storspigg, och dess effekter på restenav ekosystemet. Här beskrivs den forskning som ligger bakom nyheten om Spiggvågen från i somras. Läs hela … Läs mer

Havet: Medlemspresentation: Från källa till hav i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun utgör till ytan en tredjedelav hela Stockholms län. Här finns 300 sjöar, sjustörre vattendrag, många havsvikar och närmare11 000 öar som behöver skyddas, förvaltas ochrestaureras. Under 2021 har ett flertal förvaltningsövergripandeinitiativ och projekt startatsom ska bidra till att Norrtälje kommun kan ökaåtgärdstakten och på sikt uppnå miljökvalitetsnormernaför vatten. Läs hela nyheten här

Havet: Levande vikar – ett åtgärdsprojekt

Går det att restaurera havsvikar med grumligtvatten, algmattor och svaga fiskbestånd? Detnystartade projektet Levande vikar ska undersju år testa och utvärdera restaureringsmetoderför grunda vikar. Syftet är att ta fram konkretaråd och rekommendationer om restaurering avgrunda havsvikar i Östersjön. Läs hela nyheten här

Havet: Kommunal samverkan för friskare hav

Miljötillståndet längs Svealandskusten måsteförbättras. Åtgärdsbehoven är stora och vattenvårdsarbetetbehöver intensifieras. Ambitionernaär höga och för att lyckas måste alla hjälpasåt. I Stockholmsregionen har därför kommunernatillsammans börjat ta fram lokala åtgärdsprogramför olika kustvattenförekomster. Sådanafinns nu så gott som klara för Skurusundet ochBrunnsviken. Lilla Värtan och Strömmen stårnäst på tur. Läs hela nyheten här