Havet: Baltic Sea Climate Change Fact Sheet 2021

Östersjön påverkas stort av de pågående klimatförändringarna. I denna rapport har över 30 olika parametrar listats som kommer att påverkas. Bland några av dessa faktorer så framgår det att vattentemperaturen har ökat under de senaste 100 åren och att det kommer bli allt varmare framöver. Vidare så förväntas havsnivån bli högre trots landhöjning och istäcket … Läs mer

Havet: Storsatsning på havsmiljön

Det är forskningsrådet Formas som fått uppdraget att inrätta forskningsprogrammet. Programmet ska bidra till ett effektivt och strategiskt sätt att planera, använda och sköta om våra akvatiska ekosystem. Här behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv med innovationer, samarbeten samt ökad kunskap för att hitta rätt lösningar, menar regeringen. – Rent vatten är en livsnödvändig men starkt hotad … Läs mer

Havet: Ålgräsängar i Göteborg ska skyddas

Ängar av ålgräs är viktiga ekosystem som fungerar som barnkammare och födoplats för fiskar och ryggradslösa djur. Dessutom binder ålgräset kol och bidrar därför till att dämpa växthuseffekten. Nu har Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att säga ja till ett förslag från Miljöpartiet om att inrätta skyddsområden för ålgräsängar i Göteborgs skärgård. – Det här är en … Läs mer

Havet: Stora läckage av växthusgaser från fiberbankar

Trä- och massaindustrier längs Norrlandskusten släppte ut sina avlopp med träfibrer och kemikalier i stort sett orenade fram till 1970-talet. Det här avfallet finns fortfarande kvar i vattnet, samlade i så kallade fiberbankar på bottnarna utanför eller nedströms om utsläppskällorna. Man vet sedan tidigare att fiberbankarna innehåller höga halter av bland annat PCB, tungmetaller och … Läs mer

Havet: Kopplingen mellan vattnet och havsbotten i en föränderlig värld: så reagerar det mikrobiella bottensamhället på organiskt material från ytan

Marina mjukbottnar utgör en av planetens största habitat. Organismerna i denna miljö har en enorm biodiversitet och en nyckelroll för ett flertal ekosystemprocesser. De flesta av dessa organismer är beroende av det organiska material, främst från växtplankton, som faller ned från vattnet ovan och därmed blir mat (bentisk-pelagisk koppling). Mänsklig påverkan såsom övergödning och klimatförändringar … Läs mer

Havet: Djupdykning i sedimenten: hur man bedömer miljörisker och uppfyller miljömålen i förvaltningen av förorenade sediment i Sverige

Förorenade sediment är vanliga, särskilt nära bebyggelse och industrier, och de kan ha negativa ekologiska effekter. I denna avhandling utforskas utmaningarna för att bedöma riskerna av förorenade sediment, muddring och dumpning av materialet på annan plats i havet. Den vetenskapliga grunden och ekologiska relevansen av den kunskap som produceras i olika miljöriskbedömningar utvärderas för att … Läs mer

Havet: Skalor i havs- och vattenförvaltningen

Den här studien fokuserar på hur rättsliga system hanterar naturens komplexitet. Den analyserar hur rättsliga avgränsningar av ekosystem och fördelning av förvaltningsansvar till olika nivåer av administrationen påverkar prioriteringar och utfall inom naturresursförvaltning. Den utgår från synen att rätten måste vara lyhörd i förhållande till de föränderliga egenskaperna hos sociala-ekologiska system. Den måste också tillgodose … Läs mer